Veelgestelde vragen

Over het warmtenet, de biomassacentrale, de luchtkwaliteit en kosten.

Waarom een warmtenet?

De politieke en economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we onze woningen op een andere manier gaan verwarmen dan met aardgas. We leggen u graag uit waarom.

 • Wat is een warmtenet?

  Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een (duurzame) warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen, kantoren etc. te verwarmen.  De eerste warmtebron die het warmtenet in Zaandam Oost gaat voeden is een duurzame biomassacentrale vlakbij het Pascal College die in 2019 gebouwd wordt. Daar worden houtsnippers van Nederlands snoei-afval verbrand en de warmte die daarbij vrij komt verwarmt water. Dit warme water gaat via ondergrondse leidingen naar verschillende gebouwen. In het centrale ketelhuis van uw flatgebouw wordt de collectieve CV-ketel vervangen door een warmtewisselaar. In uw woning verandert niets.

 • Waarom van het aardgas af?

  Het raakt op, wordt duurder en het is geen schone energie. Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij dat zorgt voor klimaatverandering. En bij het boren naar aardgas ontstaan aardbevingen. We kennen allemaal de verhalen uit Groningen.

 • Gaat alleen Zaanstad van het aardgas af?

  Heel Nederland is uiterlijk in 2050 volledig van het aardgas af. Dat lijkt ver weg, maar er moet heel veel gebeuren. 7 Miljoen woningen moeten hiervoor van het gas af, en heel veel bedrijven moeten overschakelen op een andere manier van verwarmen. Iedere gemeente is nu bezig met een plan om deze verandering door te gaan voeren en eerste stappen te zetten door andere manieren van verwarming beschikbaar te maken.

 • Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

  1. Restwarmte afkomstig van de industrie die anders in de lucht verdwijnt
  2. Bio-gas afkomstig van bijvoorbeeld tuinafval
  3. All electric, dat al je warmte door electriciteit opgewekt wordt
 • Waarom gaan we niet over op waterstof?

  Waterstof zou op termijn één van de oplossingen kunnen zijn maar is nu nog niet op grote schaal voorhanden. Zaanstad heeft wel de wens om een waterstoffabriek in onze gemeente te realiseren. Daarover staat zelfs een zin in het coalitieakkoord opgenomen. Alleen is het niet aan de gemeente om zelf energie op te gaan wekken en verkopen. Dat is aan partijen uit de markt om dat op te pakken. Zaanstad wil partijen daar uitdrukkelijk toe uitnodigen en doen wat nodig is om hindernissen weg te nemen, zodat de energievoorziening van Zaanstad zo snel en zo betaalbaar mogelijk kan verduurzamen.

 • Waarom blijven we niet gewoon met gas verwarmen?

  Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt. De uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan. Hierover heeft Nederland internationale afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs. In Nederland hebben we na de aardbevingen in Groningen afspraken gemaakt om te stoppen met de winning van aardgas. Voordat het op is willen we schone alternatieven hebben. De overheid heeft daarom bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat ruim 7 miljoen woningen in Nederland voor die tijd van het aardgas af moeten. Daar kunnen we niet mee wachten, maar moeten vandaag al beginnen. Met een warmtenet in Zaandam Oost werken we aan een schone, betaalbare en lokale energievoorziening. En dus aan een leefbare stad.

 • Is een warmtenet gevaarlijk?

  Een warmtenet is niet gevaarlijk. In een warmtenet wordt (warm) water getransporteerd. Anders dan bij gas, is een lekkage niet gevaarlijk voor mens of milieu – laat staan dat er explosiegevaar ontstaat. Het warmtenet wordt volgens strenge kwaliteitseisen aangelegd. Tijdens de aanlegperiode zijn er diverse testen om de veiligheid aan te tonen. Alleen als deze testen worden gehaald wordt het netwerk in bedrijf genomen. De kwaliteit van het netwerk wordt constant in de gaten gehouden. Daarnaast is er een groot aantal veiligheden opgenomen dat de druk in het netwerk nooit te hoog kan worden.

 • Is het warmtenet betrouwbaar?

  Een warmtenet is een zeer betrouwbaar systeem om warmte te leveren. Om mogelijke storingen op te vangen wordt er een extra warmtebron aan het warmtenet aangesloten. Deze zgn. ‘Hulp Warmte Centrale’ bestaat vooralsnog uit twee gasketels die bij kunnen springen in geval er een storing is of een uitzonderlijke hoge warmtevraag (bijvoorbeeld in een erg koude winter). Mogelijke storingen worden direct doorgegeven aan de beheerders van het systeem. Het systeem wordt 24/7, 365 dagen/jaar gemonitord.

Aanpassingen in woning?

Woningen worden door het warmtenet duurzaam verwarmd. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. 

 • Wat verandert er voor mij als het warmenet er komt?

  In uw woning merkt u geen verschil. Uw woning wordt net zo warm, u houdt dezelfde thermostaat en u verwarmt uw woning op dezelfde manier als u nu gewend bent. Ook houdt u uw aansluiting op het gas om te koken. Het enige wat u merkt is dat de betaling verandert. Nu krijgt u een rekening voor gas en elektriciteit. Als u aangesloten bent op het warmtenet zal uw gasrekening een stuk lager zijn omdat uw woning niet meer met gas verwarmd wordt. Daarnaast krijgt u er een rekening bij om voor uw warme water te betalen. De VvE krijgt ongeveer 5% korting op de inkoopkosten van warmte. Deze korting wordt volledig doorgegeven aan de huurders en eigenaren. Dat betekent dat bij hetzelfde verbruik uw totale rekening voor warmte lager zal zijn

 • Kan ik kiezen of ik aangesloten wordt op het warmtenet?

  Voor de eerste fase is met een groot aantal afnemers afspraken gemaakt over aansluiting op het warmtenet. Als u huurt bij Rochdale of Parteon beslist de woningbouwvereniging of uw woning aangesloten wordt op het warmtenet. De particuliere eigenaren in de Perim en Pharus flats kunnen via hun VvE meestemmen over wel of niet aansluiten op het warmtenet. De nieuwbouwwijken Gouwpark en Oostzijderveld worden ook aangesloten omdat alle nieuwbouw zonder gasaansluiting opgeleverd moet worden. Als individuele particuliere woningeigenaar kunt u in deze fase nog niet aangesloten worden. In een vervolgfase kan dit wel.

 • Moet ik iets veranderen in mijn woning?

  Helemaal niets.  Alles blijft precies zoals het is. De radiatoren en thermostaat blijven precies hetzelfde en werken hetzelfde.

 • Verandert er iets in de badkamer?

  Ook niet. Uw warme  water in uw woning zal precies hetzelfde blijven functioneren als nu. Het water wordt verwarmd tot ver boven de 60 graden. Hiermee voorkomen we kans op de legionella bacterie.  

 • Kan ik nog wel op gas koken?

  Ja. Het warmtenet zorgt alleen voor warm water voor uw verwarming en warm kraan- en douchewater. U blijft uw gasaansluiting houden. Omdat op termijn in heel Zaanstad, in heel Nederland alle woningen van het gas af gaan, komt er een moment dat u ook niet meer op gas kookt en op elektriciteit moet gaan koken (inductie). Wanneer dit in uw buurt het geval is, is nog niet duidelijk.

 • Wordt de hele flat aangesloten?

  Het is een gezamenlijke keuze, alle woningen in de Perim, IJdoorn, Noordwachter en Brandaris flats worden aangesloten. Dat geldt ook voor de Pharus als de VVE besluit over te stappen op het warmtenet. De ene woning uit het appartementencomplex wel en de andere niet aansluiten is geen mogelijkheid. Ook worden bij de start twee nieuwbouwprojecten aangesloten. We willen dit warmtenet uitbreiden in Zaandam, en werken samen aan de mogelijkheden ook andere gebouwen aan te sluiten.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Welke werkzaamheden vinden er plaats met betrekking tot het installeren en aanleggen van het warmtenet?

 • Wanneer start de bouw en aanleg en wanneer is deze afgerond?

  De werkzaamheden voor de aanleg van de warmteleidingen van de biomassacentrale naar de flats duren ongeveer een jaar. De werkzaamheden zijn eind januari 2019 gestart in Peldersveld bij het flatgebouw Brandaris. Hiervandaan wordt in een noordwestelijke richting gewerkt langs De Watering en de Koningin Julianaweg naar de biomassacentrale in Hoornseveld. In maart starten ook het werk in Hoornseveld, dan worden leidingen in De Gouw gelegd.

 • Wordt de hele flat aangesloten?

  Het is een gezamenlijke keuze, alle woningen in de Pharus en Perim flats worden aangesloten. De ene woning wel en de andere niet aansluiten is geen mogelijkheid. Ook worden bij de start 3 flats van Rochdale aangesloten, en twee nieuwbouwprojecten. We willen dit warmtenet uitbreiden in Zaandam, en werken samen aan de mogelijkheden ook andere panden aan te sluiten.

 • Zijn er werkzaamheden in mijn woning nodig?

  In uw woning zijn geen werkzaamheden nodig. Wel zijn er werkzaamheden in het centrale ketelhuis onderin de flat. De meeste werkzaamheden zullen buiten plaatsvinden omdat de leidingen voor het warme water onder de grond moeten worden gelegd tussen de biomassacentrale die naast het Pascal College gebouwd wordt, en de flats.

 • Is er geluidsoverlast van het nieuw te plaatsen systeem?

  Nee, er wordt niet meer of minder geluid gemaakt dan in de huidige situatie. Het nieuwe systeem in het ketelhuis betreft een warmtewisselaar. Hiermee wordt de warmte van het warmtenet gescheiden overgedragen naar het centrale verwarmingssysteem van de flat. Die overdracht maakt geen geluid. Indien er geluid in de ketelruimte is, wordt dat veroorzaakt door de transportpompen die er nu ook al zijn.

 • Is er tijdens de werkzaamheden een periode dat de bewoners geen verwarming hebben in hun woning?

  We zetten het systeem in 1 dag om; dus gasketel er uit en warmtewisselaar er in. Tijdens die ombouw is er een korte periode van enkele uren dat er geen warmte is. Dat gaan we vooraf overleggen met VvE of corporatie en duidelijk communiceren om eventuele overlast te voorkomen of in ieder geval zo beperkt mogelijk te houden.

 • Wat gaat het Pascalcollege merken van de biomassacentrale?

  Bio Forte en het Pascalcollege hebben werkafspraken gemaakt over de werkzaamheden tijdens de bouw en de verkeersveiligheid als de centrale in gebruik is genomen. In de praktijk betekent dat dat de zwaarste werkzaamheden (het heien) tijdens schoolvakanties gedaan worden, en dat de vrachtwagen die dagelijks houtsnippers aanlevert vóór schooltijd aankomt. Daarnaast praten Bio Forte en het Pascalcollege over het gebruik van de buitenmuur van Bio Forte als sportmuur. Het Pascalcollege heeft hier een subsidie aanvraag voor ingediend bij de gemeente Zaanstad. De aanvraag is voor het aankleden van de muur aangrenzend aan het sportveld van het Pascal College, zodanig dat de muur een gebruiksfunctie krijgt die past bij de doelstelling van het Pascal College.

 • Zitten er risico’s aan het afkoppelen van het gas voor de verwarming?

  Nee. Er vinden in principe alleen werkzaamheden in het ketelhuis plaats, niet in de woningen. In het ketelhuis wordt door gecertificeerde technici gewerkt waarbij veiligheid altijd voorop staat. Alleen als de kookgasaansluiting achter de hoofdmeter blijkt te zitten, worden er maatregelen genomen om de gaslevering via de kookgasaansluiting door te zetten tijdens de werkzaamheden in het ketelhuis tijdens de ombouw en daarna.

Zijn er veranderingen in kosten en leverancier?

Heb ik zelf invloed  op keuzes, zoals leverancier? En worden de rekeningen hoger of juist lager?

 • Wat verandert er voor mij als het warmtenet er komt?

  In uw woning merkt u geen verschil. Uw woning wordt net zo warm, u houdt dezelfde thermostaat en u verwarmt uw woning op dezelfde manier als u nu gewend bent. Ook houdt u uw aansluiting op het gas om te koken. Het enige wat u merkt is dat de betaling verandert. Nu krijgt u een rekening voor gas en elektriciteit. Als u aangesloten bent op het warmtenet zal uw gasrekening een stuk lager zijn omdat uw woning niet meer met gas verwarmd wordt. Daarnaast krijgt u een rekening erbij om voor uw warme water te betalen. De VvE krijgt ongeveer 5% korting op de inkoop- en onderhoudskosten van warmte. Deze korting wordt volledig doorgegeven aan de huurders en eigenaren. Dat betekent dat bij hetzelfde verbruikuw totale rekening voor warmte lager zal zijn.

 • Heb ik invloed op de keuze voor wel of niet aansluiting op het Warmtenet?

  Als u huurt bij Rochdale of Parteon beslist de woningbouwcorporatie of uw woning aangesloten wordt op het warmtenet. Als u eigenaar bent van een koopwoning in de Pharus of Perim flat beslist u via uw VVE mee over de keuze of de flats aangesloten worden op het warmtenet. Het stemmen hierover gebeurt op een algemene ledenvergadering van de VVE De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering ontvangt u via de VvE beheerder. De keuze om de Perim en de Pharus aan te sluiten op het warmtenet is een gezamenlijke keuze. De ene woning wel en de andere niet is geen mogelijkheid.

 • Is het warmtenet een betaalbaar alternatief voor gas?

  Het warmtenet biedt 5% korting op de kosten van de huidige gasgestookte verwarmingsinstallatie. Hiervoor is 2016 als basisjaar gekozen. De gebouweigenaar (VvE of woningcorporatie) rekent de korting door aan de bewoners bij de eerste bijdrage aan het warmtenet. Dit percentage is vastgesteld door Rebel, een onafhankelijk adviesbureau. Omdat de uiteindelijke prijs ook bestaat uit andere kosten, zoals onderhoud, kan de uiteindelijke prijs iets afwijken. Belangrijk is dat de levering van warmte vanuit het warmtenet goedkoper is dan met aardgas gestookte gasketels.

 • Blijft het warmtenet in de toekomst betaalbaar?

  De gebouweigenaar (VvE of woningcorporatie) heeft een 15-jarig contract afgesloten met warmteleverancier ENGIE. Daarin zijn de prijsstijgingen contractueel vastgelegd. Die jaarlijkse prijsstijgingen worden grotendeels gebaseerd op het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde Consumenten Prijs Index (CPI). De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die Nederlandse consumenten aanschaffen. Het wordt veel gebruikt door het bedrijfsleven en de overheid. Omdat de overheid van het gas af wil is nu de verwachting dat de CPI-index langzamer stijgt dan de gasindex. Gasgestookte warmte wordt hierdoor duurder dan warmte via een warmtenet. 

 • Kan ik zelf de leverancier voor mijn warmte kiezen?

  Bij de ingebruikname van het warmtenet wordt ENGIE uw warmteleverancier. Na het aflopen van de contractperiode met ENGIE wordt door de corporatie of VvE opnieuw onderhandeld met ENGIE en mogelijk nieuwe leveranciers. Het warmtenet wordt een open net waardoor in de toekomst ook andere warmtebronnen en leveranciers van het netwerk gebruik kunnen maken waardoor er meer keuze komt voor de klant.

 • Ik krijg geen gas van ENGIE maar van een andere leverancier, blijf ik dan bij hen?

  Voor het gasverbruik ten behoeve van het koken blijft u bij uw huidige leverancier. Uiteraard staat het u vrij om van gasleverancier te wisselen als u dat wilt. Daarnaast krijgt u een nieuwe leverancier voor de levering van warmte: ENGIE.

Wat doet een biomassacentrale?

 • Wat is een biomassacentrale?

  Een biomassacentrale is een soort grote open haard. Er wordt lokaal snoeiafval verbrand, en de warmte die dat oplevert gaat via een netwerk van leidingen naar de woningen die het als warmte en warm water gebruiken. De biomassacentrale in Zaandam heet Bio Forte.

 • Waar komt Bio Forte?

  Bio Forte komt tussen het Pascal College en de Gouw, aan de Pascalstraat.

 • Wanneer start de bouw van de biomassacentrale?

  Eigenlijk is de bouw al begonnen. Half december, toen de vergunning definitief was, zijn de bomen gerooid om het terrein bouwrijp te maken. In de week van 18 februari starten de eerste werkzaamheden en die lopen door tot het najaar van 2019, zodat aan het eind van het jaar de eerste duurzame warmte geleverd kan worden.

 • Wat voor hout wordt er verbrand?

  Er wordt lokaal snoeiafval gebruikt. Dat is in een contract vastgelegd. Hiervoor komt per dag 1 vrachtwagen. Met de scholen in de buurt is afgestemd dat dit voor schooltijd gebeurt.

 • Kunnen we ook Zaans snoeiafval aanleveren?

  Dat kan helaas niet en willen we ook niet. Om zeker te weten dat er sprake is van schone en duurzame biomassa is Bio Forte verplicht om alleen schoon snoeihout te gebruiken van een gecertificeerde herkomst.

 • Hoe weten we zeker dat het lokaal snoeihout is, en niet van verder weg komt, of speciaal gekapt is om als biomassa te kunnen dienen?

  Bio Forte heeft een biomassaleverancier gecontracteerd waarmee is afgesproken dat alle aan de centrale in Zaanstad te leveren houtsnippers gegarandeerd uit Nederland komen. Dit bedrijf levert op basis van het certificaat Better Biomass NTA-8080. Dit is een certificaat voor duurzaam geproduceerde biomassa.

 • Is er voldoende lokaal snoeihout om de centrale de komende jaren te kunnen voorzien?

  Ja, momenteel gaat een groot deel van het Nederlandse snoeihout naar het buitenland omdat er nu nog te weinig afzet mogelijkheden in Nederland zelf zijn. Van de biomassainzameling in NL werd in 2016 49% geëxporteerd naar m.n. Duitsland en België, dit is ruim 600.000 ton. In Zaandam zal het jaarlijks biomassaverbruik 7.000-8.000 ton bedragen. Bio Forte heeft afgesproken met de leverancier dat de houtsnippers voor de duur van het project uit Nederland afkomstig zullen zijn.

 • Hoeveel invloed heeft de biomassacentrale op de luchtkwaliteit?

  Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag voor de bouw van de biomassacentrale is in 2014 uitvoerig onderzocht wat het effect is op de lokale luchtkwaliteit. Het effect op de luchtkwaliteit ter plaatse van de noordwesthoek van de IJdoorn flat is hieronder samengevat. Dit is door de gemeente Zaanstad en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gecontroleerd en daarop is vergunning verleend.

  Verandering luchtkwaliteit 

  momenteel bij de IJdoorn

  invloed biomassacentrale

  straks bij de IJdoorn
  Fijn stof

  22,51

  0,10

  22,61
  NOx
  26,133
  0,008
  26,141
 • Kan je de biomassacentrale ook ruiken?

  Qua geur is de uitstoot veel lager dan van een open haard, omdat er bij een open haard vaak sprake is van onvolledige verbranding, bijvoorbeeld tijdens het opstarten. Dit is niet het geval bij de ketels in de biomassacentrale, deze zullen vrijwel continu en geoptimaliseerd branden waardoor er van geuruitstoot en geuroverlast eigenlijk geen sprake is.

 • Is biomassa wel duurzaam?

  Ja. De biomassa die in Zaandam gebruikt gaat worden is gecertificeerd Nederlands snoeihout van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Omdat het een open net is, kunnen er naast de biomassacentrale op termijn andere warmtebronnen gaan leveren, zoals bijvoorbeeld restwarmte van de Zaanse industrie. Deze zullen het warmtenet nog duurzamer maken.

 • Kijken we ook naar andere warmtebronnen?

  Dat kijken we zeker. Op de korte termijn zou restwarmte van Zaanse industrie een goede bijdrage kunnen leveren. Op de lange termijn zou geothermie een volgende stap kunnen zijn. Dat is een kostbare onderneming dus daarvoor moeten eerst veel Zaanse woningen op het warmtenet aangesloten zijn, zodat per huishouden de rekening niet oploopt.

Garanties op warmtelevering?

Warm water en de woning verwarmen zijn een vanzelfsprekendheid. Gaat hier wat in veranderen met een warmtenet?

 • Is er wel een garantie dat er altijd warmte geleverd wordt?

  Ja. In eerste instantie wordt de warmte geleverd door een kleinschalige biomassacentrale nabij het Zaans Medisch Centrum. Hiermee is de levering voor de komende jaren gegarandeerd.

 • Komen er nog meer warmteleveranciers in de toekomst bij?

  Het Zaans Warmtenet zal in eerste instantie worden ontwikkeld in Zaanstad Oost. Later kunnen er meerdere wijken en warmteproducenten in en buiten de Zaanstreek worden aangesloten op het duurzame warmtenet. 

 • Komen er meerdere warmtenetten in de regio?

  De metropoolregio Amsterdam zal uiterlijk in 2050 grotendeels van het aardgas af zijn. Woningen worden ook hier verwarmd met duurzame warmte. De mogelijkheid bestaat tot een koppeling of samenwerking met deze warmtenetten.

 • Kunnen we op koude dagen tegelijkertijd douchen of de verwarming aanzetten?

  Ja dat kan. Er verandert niets ten opzichte van hoe u het nu gewend bent. De warmteleveranciers en het netwerk heeft genoeg capaciteit om iedereen te voorzien van warmte nu en in de toekomst.

Hoe duurzaam is het warmtenet?

Duurzaamheid draagt bij aan een beter leefklimaat in Zaanstad. Dat is belangrijk voor nu en alle generaties na ons.

 • Wat maakt een warmtenet duurzaam?

  Met een warmtenet gebruikt u geen aardgas meer. En dat is beter voor het klimaat omdat er minder CO2 uitstoot is. 

 • Waar komt de duurzame warmte vandaan?

  De warmte komt van biomassacentrale. Deze verbrandt Nederlands snoei-afval. Bij die verbranding  komt veel warmte vrij. Met het warmtenet wordt die warmte niet verspild, maar nuttig gebruikt voor de verwarming van Zaanse huizen.

 • Is de biomassa duurzaam?

  Ja. De biomassa die in Zaandam gebruikt gaat worden is Nederlands snoeiafval van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Daar hebben we voorlopig nog genoeg van. Van de biomassa inzameling in NL werd in 2016 49% geëxporteerd naar m.n. Duitsland en België, dit is ruim 600.000 ton. In Zaandam zal het jaarlijks biomassaverbruik 7.000-8.000 ton bedragen. Omdat het een open net is, kunnen er naast de biomassacentrale op termijn andere warmtebronnen gaan leveren. Deze zullen het warmtenet nog duurzamer maken.

Bij wie moet ik zijn voor meer informatie?

Iedere verandering kan vragen oproepen. Wij vinden het belangrijk om deze zo goed als mogelijk te beantwoorden. 

 • Wat gebeurt er bij een storing?

  Warmtelevering via een warmtenet is even betrouwbaar als de levering van gas.  In geval van een storing bij de afvalverbrandingscentrale wordt direct de back-up voorziening ingeschakeld. 

 • Wie kan ik bellen als ik vragen heb of een klacht?

  Bij klachten over de warmtevoorziening kunt u blijven bellen met de partij die u nu ook belt. Dat is waarschijnlijk het bedrijf wat nu door uw VvE of corporatie ingezet wordt voor de warmtelevering. Dat bedrijf zal dan onderzoeken waar de storing ligt; in uw woning, in het gebouw of in de levering van ENGIE. In geval van het laatste zal door dat bedrijf contact worden opgenomen met ENGIE, waarna ENGIE het probleem zal verhelpen. Overigens controleert ENGIE haar installaties automatisch op afstand, dus als er een probleem is, zal ENGIE hiervan in principe al op de hoogte zijn.

 • Wie sluit mijn woning op het warmtenet aan?

  ENGIE is verantwoordelijk voor de aansluiting van de flats op het warmtenet.

 • Waar kan ik mij melden als ik ook op het warmtenet aangesloten wil worden?

  Of u aangesloten kan worden, ligt aan een aantal zaken zoals de afstand tot het warmtenet. U kunt contact opnemen via het contactformulier zodat onderzocht kan worden of en wanneer een aansluiting mogelijk is.

 • Hoe weet ik of mijn huurwoning ook aangesloten wordt?

  Het warmtenet begint in Zaandam Oost. De bewoners die als eerste aangesloten worden op het warmtenet zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Heeft u toch vragen? Laat het ons weten via het contactformulier.

 • Wie zijn er betrokken bij het warmtenet?

  Corporaties Parteon en Rochdale, Gemeente Zaanstad, Firan als netbeheerder, ENGIE als warmteleverancier, VvE Perim en VvE Pharus.

Hoe zit het met de vergunning?

 • Waarom komt de biomassacentrale op deze plek?

  De locatie van de biomassacentrale is gekozen, omdat vanaf deze beschikbare kavel de beste verbinding te maken was met de klanten die als eerste de warmte wilde afnemen. Een locatie verder buiten de stad zou hogere kosten voor de aanleg van het warmtenet betekenen, en dus hogere kosten voor de klanten van het warmtenet.

 • Was er inspraak mogelijk rondom de vergunning?

  Er zijn rond het traject van de biomassacentrale vier momenten geweest om inspraak te hebben als belanghebbende: toen het bestemmingsplan gewijzigd werd in 2014, toen de eerste vergunning werd verleend in 2014 en toen de aanvullende vergunning werd verleend in 2018. Daarnaast kon gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van het maatwerkbesluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Zaanstad. De communicatie is indertijd als gebruikelijk via de vergunningsprocedure verlopen. Dit traject voorzag in de wettelijk verplichte participatie door omwonenden via zienswijzen, inspraak en anderszins.

 • Is bezwaar aangetekend tegen de biomassacentrale?

  In 2014 is een zienswijze op de eerste vergunning. Het toenmalige college van B&W heeft de bezwaren meegenomen in de afwegingen en dit leidde niet tot een aanpassing van de plannen. Tegen de vergunning voor de vergroting zijn geen bezwaren ingediend. Tegen het maatwerkbesluit om een strengere norm voor de uitstoot te hanteren zijn 3 bezwaren ingediend. Tijdens een hoorzitting op 26 februari kunnen de bezwaarmakers hun bezwaar toelichten.

 • Er is bezwaar ingediend, betekent dat dat de biomassacentrale er misschien niet komt?

  Nee, dat betekent het niet. De vergunning voor de bouw van de biomassacentrale is onherroepelijk dus de bouw mag en gaat beginnen in de 3eweek van februari. Het bezwaar is aangetekend tegen het maatwerkbesluit dat op verzoek van Bio Forte is opgelegd door de Omgevingsdienst. Dat is het besluit dat vastlegt dat Bio Forte op eigen initiatief een strengere uitstootnorm gaat hanteren dan wettelijk vereist voor installaties van deze omvang.

 • Waarom is het stil geweest tussen 2014 en 2018?

  Omdat lange tijd de komst van een biomassacentrale geen uitgemaakte zaak was. Het wegvallen van ZMC als klant en de AfvalEnergieCentrale in Amsterdam als leverancier waren opgaves waar een oplossing voor gevonden moest worden om tot een rendabele start van een warmtenet te komen. Zolang er nog veel onzekerheden waren en het misschien wel niet door zou gaan, is er voor gekozen om de communicatie ook op een lager pitje te zetten. De gemeente is samen met de marktpartijen rond november 2018 gestart met actieve communicatie over de realisatie van het warmtenet (inclusief de realisatie van de biomassacentrale). Vanaf dat moment bestond immers pas zekerheid over de realiseerbaarheid van de plannen. In eerste instantie heeft de communicatie zich gericht op de mogelijke afnemers van het warmtenet, met name de partijen die hierin nog een keuze te maken hadden.

Meer over milieunormen en geluidsoverlast

 • Hoe wordt gecontroleerd of de berekende uitstoot ook de daadwerkelijke uitstoot is?

  Dat wordt gemeten. De meting wordt gedaan door een bureau dat gespecialiseerd is in het doen van emissiemetingen. In de Activiteitenregeling zijn de eisen opgenomen waar de metingen aan dienen te voldoen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied controleert in Zaanstad of de milieuwetten worden nageleefd en beoordeelt de uitkomsten van de metingen.

 • Wat gebeurt er als Bio Forte zich niet aan de uitstootnorm houdt?

  Indien uit de meting een overschrijding blijkt, dan zal Bio Forte door toezicht van de Omgevingsdienst worden aangeschreven met een waarschuwingsbrief. In deze brief is dan een termijn opgenomen waarbinnen Bio Forte moet aantonen dat ze kan voldoen aan de emissie eisen. Vaak wordt dan ook het indienen van een plan van aanpak opgelegd. Na verstrijken van een nader te bepalen termijn zal Bio Forte middels nieuwe metingen moeten aantonen dat aan de eisen wordt voldaan. Indien dat niet het geval is, dan kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Het (tijdelijk) stilleggen van de installatie behoort ook tot de mogelijkheden, indien sprake is van een ernstige overschrijding van de normen.

 • Zijn er gezondheidsrisico’s voor wonen naast een biomassacentrale?

  Doordat er hele sterke filters en gecertificeerd schoon hout wordt gebruikt, is de uitstoot en daarmee het effect op de luchtkwaliteit minimaal, en ruim binnen de norm die gesteld wordt. Om deze reden is er geen advies van de GGD ingewonnen. Voor mensen met luchtwegaandoeningen heeft de naastgelegen oprit van de A8 meer negatief effect, dan de biomassacentrale.

 • Is het mogelijk om de luchtkwaliteit in het gebied te meten?

  In 2019 worden er in verschillende delen van Zaanstad als onderdeel van een pilot diverse sensoren gecombineerd met palmesbuisjes geplaatst om de luchtkwaliteit te meten. De sensoren meten stikstofdioxide en fijnstof, de palmesbuisjes meten stikstofdioxide. Het laten plaatsen in de buurt van de biomassacentrale van sensoren en/of palmesbuisjes zal in overleg met de initiatiefnemers van de pilot moeten gebeuren.

 • Is er geluidsoverlast van de biomassacentrale?

  Nee. Voor de vergunning is akoestisch (geluids) onderzoek gedaan. Hiermee zijn de te verwachten geluidniveaus berekend ter hoogte van het Zaans Medisch Centrum, het Pascalcollege en de dichtstbijzijnde woning, namelijk Hoogaarslaan 2.  Hieruit blijkt dat voor zowel de langtijd gemiddelde geluidbelasting (dat is de geluidbelasting gedurende een geheel etmaal), als de maximale geluidniveaus (dat zijn de pieken) ruimschoots wordt voldaan aan de geluidsnorm zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

  Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl